Загрузка...


28. КОНСТРУКЦИЯ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ


В чеченском языке есть несколько конструкций простого предложения, из которых главными являются: номинативная (непереходная), эргативная (переходная) и дативная (аффективная).


Номинативная (непереходная) конструкция предложения выражает действие или состояние, которое не направлено на другой предмет, не переходит на другой предмет, не требует прямого дополнеиия.


В данной конструкции подлежащее всегда употребляется в именительном падеже, а в роли сказуемого выступает непереходный глагол. Сказуемое согласуется в грамматическом классе с подлежащим.


Если непереходный глагол - сказуемое является не простым, а составным, то есть состоит из причастно-деепричастной формы смыслового глагола и связки, то глагольная связка принимает показатель того грамматического класса, к которому относится подлежащее. К этому же классу относится и причастно-деепричастная форма смыслового глагола, если она образована от классных глаголов: Хьоза дека бешахь//Хьоза декаш ду бешахь. Воробей чирикает в саду.


Эргативная (переходная) конструкция предложения выражает действие, направленное на другой предмет, действие, которое требует прямого дополнения. В переходной конструкции предложения подлежащее всегда употребляется в эргативном падеже. С глаголом-сказуемым согласуется прямое дополнение, которое всегда стоит в именительном падеже. Связь под-лежащего со сказуемым морфологически не выражается.


Если переходный глагол - сказуемое является не простым, а составным, то есть состоит из причастно-деепричастной формы смыслового глагола, согласуется с прямым дополнением, а связка согласуется с подлежащим.


В дативной конструкции предложения сказуемым является глагол чувственного восприятия, В данной конструкции подлежащее стоит в дательном падеже. С глаголом-сказуемым согласуется прямое дополнение, стоящее в именительном падеже: Нанна веза кІант. Мать любит сына.


По своему значению и синтаксической природе дативная конструкция предложения также является переходной. В ней всегда имеется или подразумевается прямое дополнение в именительном падеже.


Упражнения.


1. Определите морфемы в ниже данных словах: къовсам - спор, тІевалар - залезть, тІетохам - добавление, сихо - быстро, воккханиг - большой, говзаниг - ловкий, хитухург - поливалка, шуралуьттург - цедилка для молока, доьшург, дешархо - учащийся, чукхиссалург - набрасывающийся, чухьодург - нападающий, цатам - неприязнь, дежийла - пастбища.


2. Определите в ниже данном тексте конструкции простых предложений.


3. Выпишите из текста слова, образованные с помощью суффиксов, и определите их принадлежность.


4. Выпишите сложные слова и определите, из каких основ состоят они.


Цхьа хІума чуйоьжча йолучу тайпана Органан гІовгІа яьлча, кхеравелла схьахьаьдда вогІучу Арсанакъина, Іусамех бІаьрг макхийтти хиира, Бикату Іинах чуяханий, иза шен лазийна ге а лаьцна, уккал а таІийна, берриге бос а байна, чІогІа воьхна эга а веш: - ХІун? ХІун? - аьлла, Іусамина тІехІоьттича, Іусамин дегІах, хьалха санна, цхьа хІун бу а ца хуу шийла ницкъ хьаьрчира: иза, Арсанакъех бехк хетта, тохара санна, готтачу новкъа ша-шех дІа а лечкъаш, охьахьаьдира.


Іусамас, ша хІинца хьаьдда воьддучохь, ша-шега чІогІа къамел дора.

Боккъалла а хІунда хийцира теша Іусамас ша хьалаяьккхи-на воллуш йоллу Бикату Іинах чу?

Іусама вацара, хІинца кхо бутт хьалххалц. - «Бикату соьга ца евча, аса айса-сайна тохарал хьалха хІума дийр дац, ерриге а юрт вовшах тохий а, суна Бикату ялае», - бохуш, кегий нах шен дена тІеэхийтинарг?


Іусама вацара, мосуьйттазза нах вовшах а кхетта бахча а Бикату шега ца елча, сарахь юьрта юккъерчу гІуна йисте а вахана: - «Бикату! Хьо аса дукха ехийтарх, хьан девашас соьга яла а ца ло, хІокху юьртахь вайшиннан гІуллакх чІогІа гІара а даьлла, кегий нах а, иштта массо а сох бела а боьлу, мел юьхьІаьржа хІутту со, Бикату, хьо соьга, едда еъна а, ца ягІахь, - аьлларг?


Цу сарахь Бикатус Іусаме ца элира:


- Іусама! Хьуна а ма-хаъара, сан дай, наний а дац, йижа-рий, вежарий а бац, и цхьа деваша воцург. Цо, Іусама, со хьоьга ца яла а, яхча мегар дац аьлла а дуй биина-кх. Суна-м ца хаьа, айса хІун дийр ду, суна-м хьо хьашт а дара, веза а везара, хьо юьхьІаьржа ца хІоттаварал совнаха, хьо сайна дукхавезарна, хьоьга едда а йогІур ма яра со-м, Іусама, тІаккха сайн цхьаъ бен воцчу девешех йолу-кх со ТІаккха цо со керта а юьтур яц-кх. ХІун де аса, Іусама? Со-м ахьа бохучунна реза ю, делахь а, хьуна хаа-м деза, со хьоьга еанчул тІаьхьа, хІокху дуьненахь суна гІо оьшучу меттехь гІо дан, орца оьшучу мет-техь орцах вала, сан, хьо воцург, кхин стаг хир воцийла, - аьлла.

Цу сарахь ца элира Іусамас Бикатуга: «Бикату! Хьо соьга еача, хІокху дуьненахь хІума оьшур дац хьуна. Хьо соьга еача, цкъа хьан майра хир ву со, бохам я зен хуьлучу заман чохь хьуна хьан ден метта а, хьан вешин метта а хир ву со».


С. Бадуев


* * *


Ша дукха а везна, шех теша а тешна шега еана гІийла зуда дала орца доцуш хІаллакьхуьлучу заман чохь, и кІелхьараяккха Іусамина эхь хІунда хийтира теша?


Іусамас Бикату кІелхьараяьккхича, Арсанакъас и кхайкхор вара?..


Нагахь цо и кхайкхийча, Іусамин дегІах меже южур яра?..


И гІарадаьлча, Іусама шен лаьттан болх ца балуш вуьсур вара?..


Нагахь Іусамас ша кІелхьараяьккхича, Бикату, Іусамас, хІинцалц санна, «Бикату! Бикату! Дела ма дала вайшиъ кеста! Дела ма дала вайшиъ хан йоцуш», - аьлча, «ма дала те, дера ма дала, Іусама!» - аьлла, мара эккхар яцара?


Дешархо! Айса цу шиннан къамел мел дахди, сан коьртан хьийзар алсамдолуш лаьтта.


С. Бадуев


Новые слова:


чуйожа упасть

Іин ущелье

уккал загривок

бос цвет

эга трястись

гІаравала стать известным

гІу колодец

юьхьІаьржа хІотта опозорить, оскорбить

орцахвала придти на помощь

хІаллакьхила погибнуть

меже часть тела


Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Наверх